Python 3 List and Tuple

Python

Listy

Lista to zmienna zawierająca zbiór elementów. Elementami listy mogą być wszystkie dostępne w Python typy danych. Listy są jednym z najczęściej używanych typów danych. Poniżej przestawione zostały metody list.

Metody list

  • list(a) – konwertuje sekwencję a na listę
a = "ala ma kota"
print(list(a))
>>> ['a', 'l', 'a', ' ', 'm', 'a', ' ', 'k', 'o', 't', 'a'] # zauważ że znaki białe jak spacja również konwertowane są jako element listy
  • a.append(x) – dodaje nowy element x na końcu a
a = ["ala","ma","kota"]
a.append('wrona')
print(a)
>>> ['ala', 'ma', 'kota', 'wrona']
  • a.index(x) – zwraca najmniejszy indeks i
a = ["ala","ma","kota"]
print(a.index("ma"))
>>> 1  # index liczymy od 0, czyli pierwszy element ma index 0

print(a.index("kota"))
>>> 2
  • a.remove(x) – odnajduje x i usuwa go z listy a
a = ["ala","ma","kota"]
a.remove("ma")
>>> ['ala', 'kota']
  • a.reverse() – odwraca w miejscu kolejność elementów a
a = ["ale","ma","kot"]
a.reverse()
>>> ['kot', 'ma', 'ale']
  • a.sort([funkcja]) – sortuje w miejscu elementy. „funkcja” to funkcja porównawcza względem, której dojdzie do posortowania
a = ["ale","ma","kot"]
a.sort()
>>> ['ale', 'kot', 'ma']

a.sort(reverse = True)  # reverse() Odwraca porządek elementów listy, również w niej samej. 
>>> ['ma', 'kot', 'ale']
  • a.count(x) – zlicza wystąpienie x w a
a = ["ala","ma","kota"]
print(a.count("ala"))
>>> 1

b = ["Tomek","Karol","Wiola","Tomek","Ola","Kasia","Wiola","Tomek"]
print(b.count("Tomek"))
>>> 3
print(b.count("Wiola"))
>>> 2
  • a.pop([i]) – zwraca i-ty element i usuwa go z listy. Jeżeli nie podamy parametru to usunięty zostanie ostatni element
a = ["ala","ma","kota"]
a.pop(2)
print(a)
>>> ['ala', 'ma']

print(a.pop(2))
>>> kota

 

Metody napisów

  • a.capitalize() – zmienia pierwszą literę na dużą
a = "ala ma kota"
print(a.capitalize()
>>> Ala ma kota
  • a.center(długośd) – centruje napis w polu o podanej długości
a = "ala ma kota"
print(a.center(20))
>>>          ala ma kota
  • a.count(„x”) – zlicza wystąpienie ciągu „x” w napisie s
a = "ala ma kota"
print(a.count("a")
>>> 4
  • a.isalnum() – sprawdza czy wszystkie znaki są alfanumeryczne – (a-a, A-Z, 0-9), jeśli wystąpi biały znak (spacja, enter) wystąpi False
a = "ala ma kota"
print(a.isalnum())
>>> False

a = "alamakota"
print(a.isalnum())
>>> True
  • a.lstrip() – usuwa początkowe białe znaki
a = "                 ala ma kota"
print(a.lstrip())
>>> ala ma kota
  • a.rstrip() – usuwa końcowe białe znaki
a = "ala ma kota        "
print(a.rstrip())
>>> ala ma kota
  • a.strip() – usuwa początkowe i końcowe białe znak
a = "       ala ma kota        "
print(a.strip())
>>> ala ma kota
  • a.split(separator) – dzieli napis używają podanego separatora
a = "ala ma kota"
print(a.split("k"))
>>> ['ala ma ', 'ota']
  • a.replace(stary, nowy) – zastępuje stary podciąg nowym
a = "ala ma kota"
b = "kot ma ale"
print(a.replace(a, b))
>>> kot ma ale
  • a.isdigit() – sprawdza czy wszystkie znaki są cyframi
a = "ala ma kota"
print(a.isdigit())
>>> False

b = "123"
print(b.isdigit())
>>> True
  • a.isupper() – sprawdza czy wszystkie litery są duże
a = "ala ma kota"
print(a.isupper())
>>> False

b = "ALA MA KOTA"
print(b.isupper())
>>> True
  • a.join(x) – łączy wszystkie napisy na liście a używając x jako separatora
a = "ala ma kota"
print(" ".join(a))
>>> a l a  m a  k o t a

 

Krotki

Krotka (ang. tuple), najprościej mówiąc jest to zbiór elementów. Krotki definiujemy tylko raz, potem nie można jej zmienić.

Definiowanie krotki

tupla = ("ala", "ma", 3, "koty", "i", 5, "psów")
print(tupla)
>>> ('ala', 'ma', 3, 'koty', 'i', 5, 'psów')

 

Metody krotek

  • odwoływanie się i wyodrębnianie elementów
tupla = ("ala", "ma", 3, "koty", "i", 5, "psów")
tup[0]  # odwołanie do pierwszego elementu krotki
>>> ala
tup[-1]  # odwołanie do ostatniego elementu
>>> psów
tup[1:]  # wyodrębnienie elementów krotki od drugiego do ostatniego
>> ('ma', 3, 'koty', 'i', 5, 'psów')
  • łączenie i powielanie tupli
tup_a = ("ala", "ma", "koty")
tup_b = (1,2,3)

tup_nowa = tup_a + tup_b
print(tup_nowa)

>>> ('ala', 'ma', 'koty', 1, 2, 3)
  • powielanie krotek
tup = ("ala", "ma", "koty")*3
print(tup)
>>> ('ala', 'ma', 'koty', 'ala', 'ma', 'koty', 'ala', 'ma', 'koty')
  • liczba elementów tupli
tup = ("ala", "ma", "koty")
print(len(tup))
>>> 3
  • in – prawda (True) jeśli element występuje, w przeciwnym przypadku fałsz (False)
tup = ("ala", "ma", "koty")
print("ala" in tup)
>>> True
  • min() i max() zwracają najmniejszy i największy element krotki
tup = (1,2,10,3,20)
print(min(tup))
>>> 1
print(max(tup))
>>> 20
  • sum() zwraca sumę elementów krotki
tup = (1,2,10,3,20)
print(sum(tup))
>>> 36

Dodaj komentarz